Podpora nových pracovných miest v spoločnosti
MVT – Partners, s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+:
312031U973
Miesto realizácie projektu:
Košice – mestská časť Šaca
Výzva:
OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01
Operačný program:
Ľudské zdroje
Prioritná os:
Zamestnanosť

Termín realizácie projektu:

10/2019 – 09/2021

Špecifický cieľ:

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľ projektu:

Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Cieľové skupiny:

  1. Uchádzač o zamestnanie – UoZ podľa podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
  2. Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie – ZuoZ – podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti
MPSVR
EU
OPLZ